energie na dosah

obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky


A. Podmienky predaja pre fyzické a právnické osoby
V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. platným v Slovenskej republike požaduje WAMATECH, s.r.o. od zákazníkov nasledovné údaje :
1. Fyzická osoba - nepodnikateľ
meno a priezvisko,
adresa trvalého bydliska,
číslo občianskeho preukazu,
dátum narodenia
2. Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba
obchodné meno,
sídlo, miesto podnikania
kópia živnostenského listu, prípadne výpisu z obchodného registra,
osvedčenie o registrácií platiteľa DPH,
bankové spojenie, číslo účtu.
Uvedené údaje zákazníkov sú potrebné za účelom uzavretia platného zmluvného vzťahu na dodanie tovaru. WAMATECH, s.r.o. zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získa počas vykonávania služieb v súlade s platnou legislatívou.

V online katalógu internetovej stránky www.wamatech.sk, ak nie je uvedené inak, sú uvádzané ceny bez DPH.

B. Všeobecné obchodné podmienky WAMATECH, s.r.o.
I. Úvodné ustanovenia

Na predaj, dodávku a montáž tovarov, výrobkov a služieb (ďalej len ako produkty) poskytovaných spoločnosťou WAMATECH, s.r.o. sa vzťahujú pravidlá uvedené v ďalšom texte všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako VOP), technických a technologických predpisoch, návodoch a prevádzkových poriadkoch.
Dojednania odlišné od VOP dohodnuté v písomných zmluvách majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

II. Dopyt a ponuka

V reklamných a propagačných materiáloch WAMATECH, s.r.o., sa vzhľadom na charakter materiálov uvádzajú len hlavné vlastnosti a informácie o produktoch. Po upresnení dopytu a vyžiadaní ponuky WAMATECH, s.r.o. poskytne podrobné informácie s odborným poradenstvom pre dosiahnutie optimálneho riešenia pre zákazníka. Vyžiadanie ponuky ešte nezaväzuje zákazníka ku kúpe produktov. Záväzok zákazníka na kúpu produktov vzniká podpísaním ponuky, objednávky, prípadne podpísaním zmluvy s dodávateľom.
Ponuky na produkty na zákazku sa špeciálne upravia na základe požiadaviek objednávateľa.

III. Objednávka produktov

Objednávky produktov sa považujú pre obidve zúčastnené strany za záväzné ich odoslaním cez objednávkový formulár na stránke www.wamatech.sk alebo ich zaslaním na emailové adresy sales@wamatech.sk alebo info@wamatech.sk a doručením druhej strane. Písomné zrušenie objednávky do 48 hodín od dátumu objednania je oslobodené od nárokov ostatných účastníkov zmluvy na náhradu škody.
Objednávka produktov musí obsahovať najmä názov, typové označenie, prípadne objednávacie (katalógové), číslo, množstvo produktu v merných jednotkách a baleniach ponúkaných WAMATECH, s.r.o..

IV. Dodacie podmienky

Bežné druhy ponúkaných produktov sú pripravené k odberu v sklade WAMATECH, s.r.o., na adrese : Orovnica 252, 966 52 Tekovská Breznica - Orovnica. Termín dodávky produktov sa stanovuje medzi dodávateľom a odberateľom v závislosti od charakteru dodávaných produktov dohodou pre každý prípad osobitne. V prípade, že objednávateľ neprevezme riadne objednaný produkt do troch dní po dohodnutom termíne, zaplatí za každý ďalší deň skladovania v priestoroch WAMATECH, s.r.o. 2,00 EUR/m2 skladovacej plochy.
Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na zákazníka v čase, keď prevezme tovar od WAMATECH, s.r.o.. V prípade, že si zákazník neprevzal produkt v dohodnutom čase, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na produkte v čase, keď mu WAMATECH, s.r.o. umožní nakladať s produktom a zákazník poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny v cenníkoch (ak nie je inak uvedené) sú uvádzané bez DPH a sú platné v mieste skladovania produktov WAMATECH, s.r.o. Kúpna cena obsahuje okrem ceny produktov aj cenu balenia. Kúpna cena produktu neobsahuje cenu paliet. Vratné obaly budú vyznačené na dodacích listoch.
V cenníkoch sú uvedené kúpne ceny produktov bez DPH zhodne pre všetkých zákazníkov. K cenníkovým cenám WAMATECH s.r.o. poskytuje rôzne zľavy podľa platného sadzobníka obchodného rozpätia. Jedná sa o nasledovné druhy poskytovaných zliav: množstevná, obratová, platobná, mimoriadna a pre veľké odbery sa poskytuje exkluzívna zľava podľa dohody.
Zákazník je povinný zaplatiť cenu produktu v hotovosti pri jeho prevzatí, alebo vopred na základe preddavkovej faktúry. V ostatných zmluvne dojednaných prípadoch sa zaplatenie ceny produktu vykonáva bankovým prevodom, so splatnosťou faktúry do 7 dní od dátumu jej vystavenia.
V prípade omeškania so zaplatením faktúr vystavených WAMATECH, s.r.o. v dohodnutej lehote splatnosti, je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Produkt je až do zaplatenia celej dohodnutej ceny zákazníkom vo vlastníctve WAMATECH, s.r.o. Zákazník nie je oprávnený predať tretím osobám produkt ktorého kúpnu cenu riadnym spôsobom nezaplatil. V prípade nezaplatenia dohodnutej ceny, WAMATECH, s.r.o. je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy so zákazníkom. Ak bola zmluva so zákazníkom takýmto spôsobom zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa zmluvy dostal. WAMATECH, s.r.o má právo na náhradu všetkých nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s odstúpením od zmluvy a s vrátením poskytnutých plnení, vrátane náhrady trov súvisiacej právnej pomoci.
Všetky nadštandardné požiadavky zákazníka navýšia primeraným spôsobom cenu inak štandardne poskytovaného produktu.
WAMATECH, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenník a obchodné podmienky, o ktorých zmenách včas informuje zákaznícku verejnosť minimálne prostredníctvom svojej webovej stránky. Tieto zmeny sú platné a záväzné pre všetkých zákazníkov odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke WAMATECH, s.r.o..

VI. Obaly

Tovar sa dodáva v kartónových obaloch na paletách. Zákazník je povinný zaplatiť cenu balenia zároveň so zaplatením ceny predávaného tovaru. Za likvidáciu obalov a zbytkov produktov zodpovedá kupujúci v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na danom území.

VII. Doprava

WAMATECH, s.r.o. dopraví tovar na ktorékoľvek bežne dostupné miesto na území SR, určené objednávateľom. Náklady na dopravu je povinný zaplatiť v celom rozsahu zákazník. Pri hodnote tovaru nad 10.000,- EUR dopravné náklady hradí WAMATECH, s.r.o.. Zákazník je povinný určiť osobu, ktorá prevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste plnenia, pričom najmä zabezpečí okamžitú vykládku tovaru a jeho uloženie na vlastné náklady, v opačnom prípade je zákazník povinný vzniknuté náklady (prestoje, atď.) uhradiť WAMATECH, s.r.o.
Dodávka tovaru je poistená na ceste k zákazníkovi len v prípadoch, ak dopravu zmluvne zabezpečuje WAMATECH, s.r.o..

VIII. Záručné podmienky

WAMATECH, s.r.o. poskytuje záruky v zmysle príslušných platných právnych predpisov a technických noriem. Akýkoľvek väčší rozsah záruky zo strany WAMATECH, s.r.o musí byť zmluvne dojednaný.
1. Na výrobky platia záručné podmienky výrobcov za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
všetky materiály, ktoré tvoria organickú súčasť systému (tovaru) musia zodpovedať záväznému technologickému postupu montáže a sú predmetom dodávky predávajúceho,
príprava, aplikácia a prevádzkovanie systémov (tovaru) bude vykonávaná pracovníkmi, ktorí obdržali po riadnom preškolení licenciu príslušných výrobcov a WAMATECH, s.r.o.,
záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru.
2. Zodpovednosť WAMATECH, s.r.o. za vady produktov nevzniká v prípadoch porušenia povinností zákazníka a to najmä tým, že nedodržiava návody, technické, prípadne technologické postupy, prevádzkový poriadok, podmienky skladovania alebo manipulácie s tovarom.

IX. Reklamačný poriadok

1. Reklamácia sa uplatňuje písomnou formou s nasledovným obsahom: meno, prípadne názov subjektu, ktorý reklamáciu uplatňuje, názov reklamovaného produktu, typové označenie, množstvo, zistená závada, miesto použitia, popis vady, doklad o nákupe produktu – faktúra.
2. Zákazník je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak zákazník tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
3. Právo zákazníka z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak zákazník nepodá správu WAMATECH, s.r.o.. o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo
a) zákazník vady zistil,
b) zákazník pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo
c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Na uvedené účinky sa prihliadne, len ak WAMATECH, s.r.o. namietne v súdnom konaní, že zákazník nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady tovaru.
4. Reklamovaný tovar, ak je to fyzicky možné, zákazník doručí na adresu sídla spoločnosti WAMATECH, s.r.o.. Zodpovedný pracovník WAMATECH, s.r.o. za účasti zákazníka vykoná kontrolu akosti reklamovaného tovaru. O výsledku kontroly sa spíše zápisnica. Reklamovaný tovar musí byť do uzavretia kontroly skladovaný oddelene od ostatných výrobkov.
5. V prípade, že sa reklamácia ukáže ako opodstatnená, WAMATECH, s.r.o. vybaví reklamáciu tak, že : odstráni vady, alebo dodá chýbajúce množstvo, prípadne navrhne zákazníkovi primeranú zľavu z ceny tovaru. Voľba medzi uvedenými nárokmi prináleží WAMATECH, s.r.o..
6. Neoprávnená reklamácia
1. Pokiaľ reklamovaná vada nebude preukázaná alebo reklamovaný tovar bude mať vady za ktoré WAMATECH, s.r.o. podľa zmluvy, platných všeobecných obchodných podmienok alebo príslušných právnych predpisov nezodpovedá, jedná sa o neoprávnenú reklamáciu a zákazník je povinný uhradiť všetky náklady spojené s riešením tejto neoprávnenej reklamácie, ktoré vznikli WAMATECH, s.r.o..
2. Náklady WAMATECH, s.r.o. spojené s neoprávnenou reklamáciou sa vypočítajú ako súčet položiek: cestovné a dopravné náklady zamestnancov, ktorých WAMATECH s.r.o. poveril riešením reklamácie, ubytovanie, strata času, hodinový výkon zamestnancov podľa platného sadzobníka WAMATECH, s.r.o. a iné preukázané náklady s tým súvisiace.

X. Servis

WAMATECH, s.r.o. poskytuje pre všetkých svojich zákazníkov odborné poradenstvo a zaškolenie bezplatne vrátane uznanej záručnej opravy. Nezáručné a pozáručné opravy sa účtujú podľa platného cenníka a sadzobníka výkonov WAMATECH, s.r.o.. Za účelom zaručenia stálej kvality svojich produktov si WAMATECH, s.r.o. vyhradzuje právo odborného dozorovania akýchkoľvek výkonov súvisiacich s dodaným tovarom uskutočňovaných inými osobami ako je WAMATECH, s.r.o. (montáž, zhotovenie, uvedenie do prevádzky a podobne).
V prípade opakovaného porušenia technických a technologických postupov inými osobami ako je WAMATECH, s.r.o., vyhradzuje si WAMATECH, s.r.o. právo odmietnuť akékoľvek technické zásahy, do doby odstránenia vzniknutých prekážok.

XI. Platnosť VOP

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2014. Pokiaľ by niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa v budúcnosti stali neplatnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Z povahy Všeobecných obchodných podmienok z ich obsahu a z okolností za ktorých boli uzavreté vyplýva, že akúkoľvek časť Všeobecných obchodných podmienok možno oddeliť od ostatného obsahu. Neplatná časť Všeobecných obchodných podmienok sa nahradí takými časťami, ktoré sú platné a vykonateľné a čo najviac sa svojím obsahom približujú dotknutej neplatnej časti.
2. Všeobecné obchodné podmienky uverejní WAMATECH, s.r.o. na webovej stránke www.wamatech.sk . Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť cenovej ponuky, sú pre zákazníka záväzné a zákazník ich v každom prípade obdrží ako prílohu príslušnej zmluvy.